kontrola, chaos

Kontrola

K otázce nutkavé potřeby mít věci pod kontrolou jsme doposud mluvili zejména v souvislosti s intimitou a sexuálním životem. Často se však tato potřeba projevuje v dalších oblastech lidského života a narušuje nejen osobní, ale i profesní vztahy, což následně může vést k izolaci jedince nebo jeho účast pouze v situacích, kdy se mu pocitu kontroly dostává.             Lidé vyrůstající v chaotickém prostředí se mnohdy snaží nalézt ve svém životě a v nefunkčním systému určitý řád. Ten se pak stává jedinou formou stability pro tyto jedince a jakýkoliv náznak jeho narušení v nich vyvolává panickou reakci, úzkost a někdy dokonce pocit, že umřou, pokud nebude po jejich. Tak je tomu zejména v případě zkušenosti se sexuálním zneužíváním (násilím – problémy v otázce kontroly se objevují i po znásilnění), neboť v takových případech je odebrán nejen pocit kontroly vlastních emocí a myšlenek, ale i těla. Proto dospělé oběti sexuálního zneužívání často vykonávají zejména činnosti, kde se cítí jistí a kde mohou uplatnit své organizační schopnosti. Nejinak je tomu v navazování vztahů. Abychom vysvětlili předešlou větu v kontextu s výše uvedenou tendencí obětí sexuálního zneužívání vyhledávat vztahy nevhodné, musíme hlouběji porozumět principům, které právě v těchto vztazích umožňují oběti zneužívání pocitu kontroly dosáhnout. Nejenže se v daném vztahu může starat o partnera (který se neumí postarat sám o sebe), získávat pocit vlastní vyjímečnosti (při snaze partnera změnit či pomoci mu – zde mluvíme stále v rovině kompenzace vlastních potřeb v nevhodném vztahu, samozřejmě je ve zdravém vztahu v pořádku pomoci partnerovi) apod. , ale zároveň je takové prostředí oběti velice známé a paradoxně v něm může pociťovat větší množství kontroly než ve vztahu, který se jeví jako zdravý. To opět vychází ze zkušenosti a zejména z obavy z neznámého, což mnohdy může bránit v navázání smysluplných vztahů. Je důležité podotknout, že i takto podané informace může dospělá obět sexuálního zneužívání odmítnout právě na základě pocitu ztráty kontroly. Stejně tomu může být i v situacích, kdy se okolí snaží jedinci nabízet alternativy a řešení. Přestože se jedná o snahu pomoci, může být vnímána jako zásah do vlastního rozhodování, což u některých jedinců vyvolá pocit vlastní neschopnosti či nedostatečnosti a v důsledku se jeví jako kontraproduktivní. Na druhou stranu pokud oběti sexuálního zneužívání překonají pocit studu nad vlastní minulostí a neschopností vyjádřit svoje potřeby, mohou s nejbližšími postupně pracovat na snižovaní nutkavosti mít pod kontrolou zejména vnější aspekty života, a zároveň zvyšovat flexibilitu a schopnost kompromisu.

Chaos

Ač se to může zdát paradoxní, vytváření chaosu může úzce souviset s pocitem kontroly. Právě na základě dojmu, že chaotický člověk nemá věci pod kontrolou, nutí nevědomě své okolí reagovat tak, že od všeho upustí a  odpovídají na aktuální potíže daného jedince. Jedná se o způsob získávání pozornosti druhých negativní cestou, která však chaoticky jednajícímu v důsledku přináší možnost určovat pravidla a získat nad ostatními kontrolu.                     Podobně jako v případě sexuálního zneužívání také děti z rodin s alkoholikem mají vyváženou schopnost problémy zvládat stejně jako vytvářet. V klidných obdobích pak buď vyhledávají nebo přispívají k dramatickým situacím, aby si potvrdili svoji kvalitu v jejich zvládání.  Přestože schopnost zvládání krizových situací je možné uplatnit v určitých typech zaměstnání, zároveň je i cestou jak se vyhnout svým pocitům. Můžeme zde opět mluvit o jistém druhu závislosti na intenzitě a dramatu, kterou společnost přijímá v pracovní rovině jako kvalitu (narozdíl od jiných závislostí), neboť takový člověk působí často jako charismatický vykonavatel práce, přestože se může jednat pouze o jeden ze způsobů, který využívá k útěku před sebou samým.

 Bc. Jana Ježková

Použitá literatura:

  • Courage to heal – Ellen Bass and Laura Davis
  • Lovers and survivors – S. Yvette de Beixedon
  • Adult Children – John Friel and Linda Friel
  • Outgrowing the pain – Eliana Gil
  • Adult children of abusive Parents – Steven Farmer
  • Ghost in the Bedroom – Ken Graber
  • When you are the partner of a rape or incest survivor- Robert Barry Levine