incest/zneužívání

Incest má na oběti silný emocionální a psychologický dopad . Mezi příznaky může patřit nekontrolovatelná sexuální aktivita, zmatení pohlavní identity, strach z násilí, sexu, intimností, potřeba pečovat a ovládat druhé – což je většinou iniciováno výše popsanými symptomy. To si bohužel mnoho z obětí tohoto násilného činu neuvědomuje, a tak v důsledku reakcí okolí a těchto symptomů, se v nich probouzí tendence izolovat se od ostatních,  případně  si o sobě myslet, že jsou blázni.

VE SKUTEČNOSTI JSOU VŠECHNY TYTO POCITY A STAVY NORMÁLNÍ REAKCÍ NA TRAUMATICKOU UDÁLOST Z DĚTSTVÍ!

Jak již bylo několikrát zmíněno, všechny formy sexuálního násilí mají velice negativní dlouhodobý dopad na psychiku člověka. Incest je obzvláště destruktivní, protože současně narušuje/ničí základní funkce rodiny,pocitu bezpečí a bezpodmínečné lásky.

Sexuální zneužívání v rodině je doprovázeno posttraumatickou stresovou poruchou na straně oběti. (více v PTSP). Následkem tohoto těžkého zásahu do lidské psychiky mají tyto jedinci po většinu života trvalé a zřetelně narušené nebo převrácené či nestálé sebehodnocení. V mezilidských vztazích se snaží vyhnout reálnému či domnělému odmítnutí, proto si většinou vybírají člověka, který jim nemůže tolik ublížit. Tyto vztahy bývají nestálé nebo naopak velice impulzivní; po dobu jejich trvání podléhají idealizaci či naopak extrémnímu znehodnocovaní ze strany zneužívaného člověka.

 U sexuálně zneužívaných osob vzrůstají sebevražedné tendence, mívají chronické pocity prázdnoty, a uzavírají se před okolím. Pokud ke zneužívání dochází od útlého věku dítěte, dochází k vytěsnění vzpomínek, které se projevují po celý život v podobě níže uvedených pocitů a stavů .

Vedle hluboké poruchy v oblasti důvěry je také obtížná jakákoli komunikace, navázat vztah s druhými lidmi se zdá nemožným úkolem. Člověk se cítí neschopný vztahu a bez zájmu , jak se můžeme dočíst v knize Vražda duše (Ursula Witz) : “ cosi apatického, co funguje jako robot, lpí na JÁ dotyčného člověka, takže funguje automaticky bez afektů“ . Jedinec trpí pocitem jinakosti ve srovnání s druhými, potýká se s pocity viny za „přežití“ a vzdání se dřívějších ideálu, doprovázející studem , apatií a strachem na jejichž základě odmítá kontakty.

Projevuje se u něho bojácné a utlačené chování, zřejmě ve spojitosti se vzpomínkou na strach ze smrti a výhružky z dob, kdy incest probíhal. V souvislosti s tím jsou citelně narušeny vzpomínky a VNÍMÁNÍ ČASU. Pro zneužívané dítě neexistoval jiný význam času, než přežít danou chvíli – danou situaci!

Ursula Witz ve své knize Vražda duše vytvořila se svými klientkami seznam:

1 ) depresivní stavy , „bezdůvodný pláč“

2 ) sebevražedné fantazie

3 ) sebepoškozující jednání

4 ) návykové jednání /drogy/ alkohol/ jídlo /

5 ) pocity viny, studu, špatný pocit vlastní hodnoty

6 ) problémy s důvěrou, strach před odevzdáním se a ztrátou kontroly/ neschopnost odhadu důvěryhodnosti

7 ) neschopnost stanovit meze, potíže říct NE, pocity bezmoci, propadání roli oběti

8 ) konfliktní vztahy, vyhýbání se blízkosti anebo volba partnera, která nepřipustí sblížení

9 ) pocity izolace, nepatřičnosti, odcizení, odštěpení pocitů = pocity fyzického/ psychického ochrnutí v určitých situacích

10 ) pocit nedostatečné jednoty/ budování světa fantazie

11 ) stigmatizace /odlišnost s negativním sociálním dopadem/

12 ) flash back – silné senzorické vzpomínky bez smyslu

13 ) pocity dávení, dušnosti

14 ) poruchy spánku, usínání , noční můry

15 ) výpadky ve vzpomínkách

16 ) obranné mechanismy : popírání, potlačování, zlehčování

17 ) problémy v sexuální oblasti – směšování sexuality, moci, kontroly a násilí ->poruchy orgasmu, nemožnost najít spojení mezi něžností a sexem, proto vyhledávání „cizích“ sexuálních partnerů

18 ) vyhýbání se zrcadlu, snaha nebýt vidět , narušený obraz těla /často nenávist k vlastnímu tělu – vede k psychosomatickým potížím. /

19 ) pocit bezmoci a vydání všanc – vede ke stavům úzkosti

20 ) zúžený rozsah emotivity -neschopnost pociťovat lásku

21 ) strach z blízkosti

Bc. Jana Ježková

Použitá literatura:

  • Courage to heal – Ellen Bass and Laura Davis
  • Lovers and survivors – S. Yvette de Beixedon
  • Adult Children – John Friel and Linda Friel
  • Outgrowing the pain – Eliana Gil
  • Adult children of abusive Parents – Steven Farmer
  • Ghost in the Bedroom – Ken Graber
  • When you are the partner of a rape or incest survivor- Robert Barry Levine
  • http://www.rainn.org/get-information/effects-of-sexual-assault
  • http://www.siawso.org/Default.aspx?pageId=5143